Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Giua_Mac_Tu_Khoa_nghe_cau_ho_Nghe_Tinh1.swf Chao_mung_Dang_Cong_San_Viet_Nam_1_1.flv Hoang_Sa_Truong_Sa_la_cua_Viet_Nam.flv Sang_ngang1.swf Mot_coi_di_ve1.flv THUYEN_VA_BIEN.flv Giao_duc_gioi_tinh.flv SONG__.flv DAY_THON_VY_DA_P1.flv DAY_THON_VY_DA_P2.flv DC_loan_BCKT.swf DAI_TUONG_NHA_DAN.swf 510201294417.jpg QB_loan_cung_dan_mua_xuan.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Kế hoạch

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Đáp Cầu TP Bắc Ninh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bồi dưỡng nghiệp vụ >

  Quy định đánh giá GVCN lớp

  vtyeu1.120x1

  PHÒNG GD&ĐT TP.BẮC NINH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THCS ĐÁP CẦU                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

   

   

  Số    18  /THCS-ĐC                            Đáp cầu, ngày 05 tháng   8  năm 2014                                                                                              

                                                                                                                                     

  QUY ĐỊNH

  Về việc đánh giá giáo viên chủ nhiệm 

   

   

  A. QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

  I. Nhiệm vụ của GVCN

  1.Giúp hiệu trưởng trong việc quản lý, giáo dục và rèn luyện HSSV lớp mình phu trách. Hướng dẫn HS thực hiện các quy chế giáo dục, đào tạo, quy chế học sinh và các quy định của nhà trường.

  2.Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động của lớp. Tổ chức sinh hoạt , hoạt động ngoài giờ lên lớp theo định kỳ, theo quy định của nhà trường, nội dung sinh hoạt được ghi chép đầy đủ vào sổ GVCN.

  3. Đôn đốc nhắc nhở HS trong lớp thực hiện nộp học phí theo quy định của nhà trường và các khoản thu được phê duyệt

  4.Tổ chức đánh giá điểm rèn luyện của HS theo quy định. Phối hợp với giáo viên bộ môn, các tổ chức trong nhà trường, tổng phụ trách đội làm tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh

  5.Cung cấp đủ hồ sơ, dữ liệu trong việc xét cấp học bổng, xét thi đua, khen thưởng và xét kỷ luật HS của lớp mình phụ trách.

  6.Cập nhật đầy đủ vào sổ GVCN  các thông tin cơ bản về cá nhân HS, gia đình HS, địa chỉ nơi ở, số điện thoại của HS và gia đình, kế hoạch học tập của lớp. Phối hợp với gia đình và các giáo viên bộ môn trong quản lý giáo dục HS.

  2.Quyền hạn của GVCN

  1.Giáo viên chủ nhiệm là thành viên của hội đồng khen thưởng và kỷ luật của tổ chuyên môn và là thành viên của hội đồng xét kỷ luật cấp trường đối với HS thuộc lớp được phân công chủ nhiệm

  2.Thay mặt Hiệu trưởng  (nếu được  ủy quyền) giải quyết những việc xảy ra trong lớp,  trên cơ sở quy chế của Bộ Giáo dục đào tạo, quy định của nhà trường. Kiến nghị với nhà trường giải quyết  các vấn đề liên quan đến HS trong lớp khi vượt quá thẩm quyền của GVCN.

  3. Giải quyết cho HS nghỉ học một ngày có lý do trong tháng. Trường hợp HS nghỉ học hai ngày trở lên thì GVCN xác nhận vào đơn xin nghỉ chuyển BGH xem xét giải quyết.

  4. Đề nghị với  nhà trường  về việc bổ nhiệm, bãi miễn các thành viên trong ban cán sự lớp.          

  5.Cảnh cáo trước lớp HS vi phạm quy chế, nội quy, yêu cầu HS kiểm điểm trước lớp, GVCN ghi vào sổ GVCN làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện của HS. Nếu vụ việc phức tạp giáo viên chủ nhiệm lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ chuyển hội đồng kỷ luật của nhà trường xem xét giải quyết theo quy định.

  6. Mời phụ huynh của HS đến trường để gặp gỡ và trao đổi về công tác giáo dục và rèn luyện của HS.

  CHÚ Ý:

  - Ngoài các nhiệm vu và quyền hạn nói trên  GVCN còn có các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của luật giáo dục.

   

  B. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM I. Nội dung đánh giá

  Nội dung đánh giá GVCN dựa trên các nhiệm vụ của GVCN v đã được nhà trường quy định.

  Các nội dung đánh giá được chia thành 10 tiêu chí trong Phiếu đánh giá GVCN

  Có hai loại phiếu đánh giá:

  - Phiếu đánh giá giáo viên chủ nhiệm: áp dụng cho các GVCN của các lớp đào tạo theo niên học

  II. Phương pháp đánh giá

  1. Quy định chung

  Việc đánh giá GVCN được thực hiện theo từng tháng, từng học kỳ và năm học

  Trình tự đánh giá công tác GVCN hàng tháng quy định như sau:

  Mỗi học kỳ  các GVCN tự đánh giá và cho điểm vào từng tiêu chí trong phiếu đánh giá ( cột số 4) sau đó ký tên và nộp phiếu đánh giá cho tổ trưởng t cùng với các tài liệu sổ sách có liên quan đến công tác GVCN.

  Các tổ tiến hành họp, đánh giá và chấm điểm vào phiếu đánh giá ( cột số 5), tổ trưởng xác nhận và chuyển cho ban thi đua nhà trường

  Ban thi đua nhà trường sẽ kiểm tra tài liệu và đánh giá GVCN  ( chấm điểm vào cột số 5) và thông báo trước hội đồng trường

  2. Phương pháp đánh giá đối với mỗi GVCN

  2.1. Đánh giá theo từng tháng

              Kết quả đánh giá GVCN hàng tháng căn cứ vào tổng số điểm các tiêu chí trên phiếu đánh giá ( cột số 5)

  2.2. Đánh giá theo học kỳ

  Kết quả đánh giá của mỗi học kỳ căn cứ vào kết quả điểm học kỳ ( ĐHK)

  Điểm học kỳ là điểm trung bình các tháng trong học kỳ được tính theo công thức

   

               ĐHKn =

  Trong đó:

  -         ĐHKn là điểm học kỳ n

  -         ĐTi là điểm tháng thứ i

  -         5 là số tháng trong một học kỳ

  Ví dụ: Học kỳ 2 GVCN được đánh giá điểm từng tháng như sau: Tháng 2: 82 điểm; tháng 3:84 điểm; tháng 4: 76 điểm; tháng 5: 74 điểm; tháng 6: 80 điểm. Điểm học kỳ 2 là:

   ĐHK2 = ( 82+84+76+74+80)/5 = 79 điểm

                  

  2.3.. Đánh giá theo năm học

  Kết quả đánh giá theo năm học căn cứ vào điểm năm học ( ĐNH)

  Điểm năm học là điểm trung bình của hai học kỳ trong năm học đó, được tính như sau:                                                              ĐHK1 +  ĐHK2

        ĐNH =

                         2

  2.4. Xếp loại

  Dựa vào điểm số từng tháng, từng học kỳ và năm học để xếp loại GVCN-CVHT theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ như sau:

  - Từ 70 điểm trở lên: xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ

  - Từ 40 đến 69 điểm: xếp loại hoàn thành nhiệm vụ

  - Dưới 40 điểm: xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

   

  C. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

  Kết quả đánh giá GVCN được sử dụng để làm căn cứ xét thưởng theo học kỳ, xét thi đua năm học

  Yêu cầu các đồng chí tổ trưởng, tổ  phó các tổ, các đồng chí GVCN chấp hành nghiêm túc các quy định trên.

   

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

   

   

  Nơi nhận

  -          BGH

  -          Các tổ chuyên môn

  -          Các khoa, trung tâm

  -          Lưu: VT,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  \

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GD&ĐT TP.BẮC NINH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THCS ĐÁP CẦU                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

   

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

  KỲ I  NĂM HỌC 2013-2014

             

  Họ và tên GVCN  Vũ Thị Thanh    Lớp: 8A trường THCS Đáp Cầu-TP Bắc Ninh

  Tổ: Khoa học xã hội

   

   

  STT

  Nội dung đánh giá

  Điểm

  Tự đánh giá

  BGH đánh  giá

  Xếp loại

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  I

  Các tiêu chí  chung

  1

  Công tác quản lý lớp và hướng dẫn các hoạt động của lớp

              - Tốt

              - Trung bình

              - Chưa tốt

   

   

  8-10

  5-7

  1-4

  9

   9

  Tốt

  2

  Sinh hoạt lớp theo quy định, có ghi biên bản vào sổ GVCN
              - Tốt

              - Trung bình

              - Chưa tốt

   

   

  8-10

  5-7

  1-4

  8,5

  9

  Tốt

  3

  Đôn đốc HS trong lớp nộp học phí đúng quy định

            - 100% HS nộp đúng quy định

            - Dưới 50% HS không nộp đúng quy định

            - 50% HS trở lên không nộp đúng quy định

   

   

  10

  4-6

  0

  9

  10

  Tốt

  4

  Nộp các biểu mẫu báo cáo theo quy định, đúng thời hạn

              - Thực hiện tốt

              - Phải nhắc nhở 1 lần

              - Phải nhắc nhờ nhiều lần

   

   

  8-10

  5-7

  1-4

  9

  9

  tốt

  5

  Phối hợp với gia đình HS và các bộ phận khác trong quản lý giáo dục HS

              - Tốt

              - Trung bình

              - Chưa tốt

   

   

  8-10

  5-7

  1-4

  9

  8

  tốt

  II

  Các tiêu chí về giáo dục đạo đức học sinh

  1

  Có biện pháp tích cực giáo dục đạo đức học sinh

              - Thực hiện tốt

              - Phải nhắc nhở 1 lần

              - Phải nhắc nhờ nhiều lần

   

   

   

   

  8-10

  5-7

  1-4

  8

  8

  Tốt

  2

  Quản lý sổ lên lớp tốt, nghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định

              - Tốt

              - Trung bình

              - Chưa tốt

   

   

  8-10

  5-7

  1-4

  9

  10

  Tốt

  III

  Các tiêu chí phối hợp công tác và thông tin báo cáo

  1

  Phối hợp Đội TNTP, với các đoàn thể trong quản lý giáo dục HS. Thực hiện báo cáo công tác GVCN hàng tháng theo quy định

              - Tốt

              - Trung bình

              - Chưa tốt

   

   

   

   

  8-10

  5-7

  1-4

  8,5

  9

  Tốt

  2

  Cập nhật đầy đủ thông tin về HS trong sổ GVCN

              - Tốt

              - Trung bình

              - Chưa tốt

   

   

  8-10

  5-7

  1-4

  9

  10

  Tốt

  3

  Quản lý sĩ số lớp và xóa tên HS bỏ học

              - Tốt

              - Trung bình

              - Chưa tốt

   

  8-10

  5-7

  1-4

  9

  10

  Tốt

   

                                                  Tổng số điểm

   

  88

  92/100

   

   

  Giáo viên chủ nhiệm tự xếp loại: Xếp loại: Tốt

  BGH nhận xét, đánh giá:

  Đồng chí Vũ thị  Thanh giáo viên chủ nhiệm lớp 8A kì 1 năm học 2013-2014  làm tốt công tác chủ nhiệm hoàn thành các kế hoạch của nhà trường, của lớp. Có phâm chất nhà giáo , gần gũi thương yêu học sinh, có biện pháp tót trong việc giữ tốt kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức và văn hóa cho học sinh. Đưa lớp  8A được đạt lớp Xuất sắc trong kỳ I 2013-2014. Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trương trong kỳ thi giáo viên chủ nhiệm giỏi do nhà trường tổ chức

  Xếp loại:  Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Quang Loan @ 20:47 28/02/2014
  Số lượt xem: 1060
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến