Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Giua_Mac_Tu_Khoa_nghe_cau_ho_Nghe_Tinh1.swf Chao_mung_Dang_Cong_San_Viet_Nam_1_1.flv Hoang_Sa_Truong_Sa_la_cua_Viet_Nam.flv Sang_ngang1.swf Mot_coi_di_ve1.flv THUYEN_VA_BIEN.flv Giao_duc_gioi_tinh.flv SONG__.flv DAY_THON_VY_DA_P1.flv DAY_THON_VY_DA_P2.flv DC_loan_BCKT.swf DAI_TUONG_NHA_DAN.swf 510201294417.jpg QB_loan_cung_dan_mua_xuan.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Kế hoạch

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Đáp Cầu TP Bắc Ninh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Chi bộ Đảng > chi bộ Đảng >

  Báo cáo công tác Đảng

  §¶ng bé ph­êng ®¸p cÇu                  §¶ng céng s¶n viÖt nam

         Chi bé tr­êng thcs ®¸p cÇu

   
     

   

   

           §¸p CÇu, ngµy 15 th¸ng 06 n¨m 2013

   

  PhÇn I

  B¸o c¸o Tæng kÕt c«ng t¸c ®¶ng

  tr­êng thcs ®¸p cÇu nhiÖm kú 2011 – 2013

   

  A. KÕt qu¶ chung.

  NhiÖm kú 2011 – 2013 d­íi ¸nh s¸ng NghÞ quyÕt cña c¸c cÊp uû §¶ng cïng víi sù phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña tËp thÓ §¶ng viªn trong chi bé, cña tËp thÓ CBGV – CNV vµ sù quan t©m gióp ®ì cña §¶ng uû, chÝnh quyÒn, c¸c tæ chøc ban ngµnh, héi cha mÑ häc sinh nªn chi bé nhµ tr­êng ®· ®¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶ sau ®©y.

  - §¹t tr­êng tiªn tiÕn cÊp TP

  - §¹t c«ng ®oµn v÷ng m¹nh cÊp TP

  - §¹t liªn ®éi xuÊt s¾c cÊp TP

  - §¹t chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh tiªu biÓu cña §¶ng bé ph­êng

  B. Nh÷ng thµnh tÝch cô thÓ.

  I. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng vµ c«ng t¸c §¶ng trong nhµ tr­êng.

  1. PhÇn ®¸nh gi¸:

  Trong nhiÖm kú qua, d­íi sù chØ ®¹o cña cÊp uû, c«ng t¸c chÝnh trÞ t­ t­ëng ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu, th­êng xuyªn vµ liªn tôc. N©ng cao vÒ nhËn thøc t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, chñ nghÜa M¸c - Lª Nin trong mçi ®¶ng viªn, CBGV qua häc tËp vµ c«ng t¸c. Nhê ®ã mµ tinh thÇn, ý thøc tr¸ch nhiÖm, phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng cña mçi c¸ nh©n ®­îc n©ng lªn, gãp phÇn x©y dùng tËp thÓ ®oµn kÕt, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao.

            Trong ho¹t ®éng cña chi bé, cña BGH, cña c¸c tæ chøc trong tr­êng lu«n ph¸t huy cao ®é quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ trªn c¬ së thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ trong c¬ quan tr­êng häc vµ tinh thÇn ®Êu tranh tù phª b×nh vµ phª b×nh. TÊt c¶ ®· t¹o ra søc m¹nh tæng hîp v­ît qua khã kh¨n, thö th¸ch ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc ®¹t kÕt qu¶ kh¸ tèt trªn tõng lÜnh vùc c«ng t¸c.

  Trong toµn bé CBGV,CNV vµ häc sinh kh«ng cã tr­êng hîp nµo vi ph¹m ph¸p luËt, mçi c¸ nh©n thùc hiÖn tèt chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ t¹i khu d©n c­”.

            Gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng lµ mét néi dung th­êng trùc cña chi bé nhµ tr­êng vµ cña c«ng ®oµn. Lµ tiªu chuÈn thi ®ua kh«ng thÓ thiÕu cña mçi c¸n bé ®¶ng viªn, gi¸o viªn. Ngoµi viÖc thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña chi bé cña §¶ng bé, chi bé cßn phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô cña c¸c cÊp c¸c ngµnh giao phã.

  2. KÕt qu¶.

  - 1 ®ång chÝ ®­îc suy t«n “§¶ng viªn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô”

  - 9 ®ång chÝ ®­îc c«ng nhËn “§¶ng viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô”

  - Chi bé ®­îc c«ng nhËn danh hiÖu “Chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh tiªu biÓu” cña §¶ng bé.

  II. C«ng t¸c chuyªn m«n.

  1. ChÊt l­îng ®éi ngò §¶ng viªn.

  a) Tr×nh ®é ®µo t¹o: §H : 10 ®/c;       C§: 0 ®/c;            

  b) KÕt qu¶ xÕp lo¹i Q§ 86/ UBND tØnh vµ Q§ 14/BGD&§T:

  + Lo¹i tèt: 3 ®ång chÝ

  +Lo¹i kh¸: 7 ®ång chÝ

   (Kh«ng cã ®¶ng viªn xÕp lo¹i TB, yÕu, kÐm)

  c) Danh hiÖu c¸ nh©n.

  + ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së: 4 ®ång chÝ  (®¶ng viªn)

  + L§TT: 10 ®ång chÝ (®¶ng viªn)

  2. ChÊt l­îng gi¸o dôc.

  a) ChÊt l­îng häc lùc vµ h¹nh kiÓm tõ n¨m häc 2011 ®Õn 2013

  N¨m häc

  Sè HS ®­îc giao

  XÕp lo¹i häc lùc

  H¹nh kiÓm

  Ghi chó

  Giái

  Kh¸

  TB

  YÕu

  Tèt

  Kh¸

  TB

  YÕu

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

   

  2011 - 2012

  296

  55

  18.58

  141

  47.64

  96

  32.43

  4

  1.35

  154

  52.03

  129

  43.58

  12

  4.06

  1

  0.33

   

  2012 - 2013

  308

  56

  18.2

  155

  50.3

  89

  28.9

  8

  2.6

  177

  57.47

  113

  36.69

  16

  5.19

  2

  0.64

   

  BQ 2 n¨m

   

   

  18.59

   

  48.97

   

  30.66

   

  2.0

   

  54.75

   

  40.1

   

  4.63

   

  0.49

   

   

  b) ChÊt l­îng mòi nhän:

   

  N¨m häc

  ChÊt l­îng mòi nhän

  HS giái TP

  HS giái TØnh

  XÕp thø

  GVG TP

  GVG TØnh

  2011 - 2012

  35

  1

  7

  3

   

  2012 - 2013

  38

  0

  8

  3

   

   

  3.  Nguyªn nh©n cña thµnh tÝch vµ h¹n chÕ.

  a) VÒ thµnh tÝch:

            - Cã sù ®Çu tµu g­¬ng mÉu cña c¸n bé, ®¶ng viªn; cã chÝnh s¸ch néi bé phï hîp; cã c¬ chÕ thi ®ua hîp lý; cã n¨ng lùc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®óng thùc chÊt chÊt l­îng c¸n bé ®¶ng viªn, gi¸o viªn, CNV vµ häc sinh.

            - Thùc hiÖn  nghiªm tóc c¸c cuéc vËn ®éng: Cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng”; cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”; cuéc vËn ®éng ‘Mçi thÇy c« gi¸o lµ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o” ®­îc c¸n bé ®¶ng viªn h­ëng øng quyÕt liÖt.

  b) VÒ h¹n chÕ:

            - Kh¶ n¨ng næi tréi vÒ chuyªn m«n trong tËp thÓ CBGV, CNV cßn Ýt, sè gi¸o viªn cã n¨ng lùc trung b×nh vÉn cßn. §©y lµ mét h¹n chÕ lín t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc.

            - Mét bé phËn häc sinh (trªn d­íi 10%) cßn cã chÊt l­îng d­íi trung b×nh. Nguyªn nh©n do thiÕu sù quan t©m cña gia ®×nh, chÊt l­îng tuyÓn sinh ®Çu cÊp ch­a ®¹t, do hæng kiÕn thøc hÖ lôy cña nhiÒu yÕu tè nªn häc kh«ng tiÕp thu ®­îc kiÕn thøc míi.

  III. C«ng t¸c x©y dùng §¶ng.

  1. Thu nép §¶ng phÝ.

            - Thùc hiÖn ®óng viÖc thu nép vµ sö dông §¶ng phÝ theo v¨n b¶n quy ®Þnh cña Bé chÝnh trÞ, Ban bÝ th­ TW vµ cña cÊp uû ®¶ng cÊp trªn trùc tiÕp qu¶n lý.

            - Thu ®óng thêi gian, nép ®óng tû lÖ vÒ ®¶ng uû qu¶n lý trùc tiÕp. Theo dâi thu chi ®¶ng phÝ t¹i chi bé cã hå s¬ ®Çy ®ñ, hµng th¸ng khi trÝch nép ®¶ng viªn ký nép ®Çy ®ñ. Sau mçi n¨m häc cã quyÕt to¸n thu -  chi c«ng khai th«ng qua héi nghÞ chi bé cuèi n¨m häc.

  2. C«ng t¸c tæ chøc sinh ho¹t chi bé.

            - Thùc hiÖn sinh ho¹t, héi häp ®Çy ®ñ 1 lÇn trªn th¸ng. Toµn bé §¶ng viªn tham dù häp ®Çy ®ñ. Ch­¬ng tr×nh néi dung sinh ho¹t ®Þnh kú cña chi bé ®Òu thùc hiÖn qua 4 phÇn: 1/ æn ®Þnh tæ chøc; 2/PhÇn néi dung gåm cã (®¸nh gi¸ kiÓm ®iÓm c«ng t¸c cña chi bé trong thêi gian qua – kÕ ho¹ch c«ng t¸c thêi gian tíi – c«ng t¸c x©y dùng §¶ng: thu chi ®¶ng phÝ, khen th­ëng vµ kiÓm ®iÓm ®¶ng viªn, c«ng t¸c tù phª b×nh vµ phª b×nh, c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi); 3/ Th¶o luËn; 4/ KÕt luËn: (Nh÷ng néi dung thèng nhÊt thµnh nghÞ quyÕt).

            - Cã biªn b¶n vµ hå s¬ cña chi bé ®Çy ®ñ (ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch; biªn b¶n; c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña cÊp uû ®¶ng cÊp trªn, sæ thu nép ®¶ng phÝ; sæ theo dâi thu chi quü chi bé; sæ theo dâi lý lÞch ®¶ng viªn …).

  3. C«ng t¸c l·nh ®¹o cña chi uû chi bé.

            - Trong nhiÖm kú võa qua chi uû chi bé gåm cã 3 ®ång chÝ: BÝ th­ chi bé (§/c Loan); Phã BT chi bé (§/c §øc); uû viªn chi uû (§/c Giang). Trong l·nh ®¹o chi bé ®Òu ®­îc chi uû bµn b¹c trao ®æi, thèng nhÊt néi dung tr­íc. C¶ 3 ®ång chÝ ®Òu n¨ng næ, nhiÖt t×nh, ®Çu tµu g­¬ng mÉu trong mäi c«ng t¸c. Trong l·nh ®¹o ph¸t huy tËp trung d©n chñ “TËp thÓ l·nh ®¹o c¸ nh©n phô tr¸ch”. X©y dùng ®­îc tËp thÓ chi bé còng nh­ tËp thÓ s­ ph¹m nhµ tr­êng ®oµn kÕt nhÊt trÝ vµ hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao.

            - L·nh ®¹o chi uû ®­îc sù tÝn nhiÖm vµ thËt sù cã uy tÝn víi tËp thÓ ®¶ng viªn vµ tËp thÓ s­ ph¹m nhµ tr­êng. Qua b×nh bÇu xÕp lo¹i ®Òu ®­îc chi bé vµ nhµ tr­êng suy t«n xÕp lo¹i xuÊt s¾c ®èi víi tõng lÜnh vùc c«ng t¸c.

  IV. KÕt luËn.

            §­îc sù quan t©m chØ ®¹o cña th­êng vô ®¶ng uû ph­êng, d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña chi bé trong nhiÖm kú qua chi bé tr­êng THCS §¸p CÇu ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao.

  a) Nguyªn nh©n cña thµnh tÝch: BiÕt khai th¸c vµ ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp t¹o ®éng lùc vµ phong trµo thi ®ua ®èi víi c¸ nh©n ®¶ng viªn còng nh­ CBGV, CNV. Do vËy ®· ®¹t vµ hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô trªn tõng lÜnh vùc c«ng viÖc cña c¸ nh©n vµ cña tËp thÓ ë tõng tæ chøc.

  b) Nguyªn nh©n cña h¹n chÕ: Mét bé phËn c¸n bé ®¶ng viªn ch­a thËt sù ®Çu tµu g­¬ng mÉu trong mäi lÜnh vùc c«ng t¸c, ch­a thËt cÇu thÞ vµ cè g¾ng trong lÜnh vùc chuyªn m«n, n¨ng lùc cña mét bé phËn gi¸o viªn trong chuyªn m«n cßn h¹n chÕ, ý chÝ tiÕn c«ng c¸ch m¹ng cña mét sè ®ång chÝ cßn hêi hît ch­a cao.

   

  PhÇn II.

  Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô cña chi bé nhiÖm kú 2013 – 2015

  I. NhiÖm vô träng t©m.

            - TËp trung n©ng cao ho¹t ®éng cña chi bé theo NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng c¸c cÊp.

            TËp trung thùc hiÖn 3 cuéc vËn ®éng lín ®ã lµ : “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”; Cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng víi 4 néi dung”; Cuéc vËn ®éng ‘Mçi thÇy c« gi¸o lµ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o”. §ång thêi thùc hiÖn phong trµo “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”. Mçi ®¶ng viªn gi¸o viªn nghiªm tóc quyÕt liÖt thùc hiÖn tèt c¸c cuéc vËn ®éng vµ phong trµo nãi trªn.

            - TËp trung thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô cña tõng n¨m häc trong nhiÖm kú 2013 – 2015

            - Tõng b­íc x©y dùng tr­êng THCS §¸p CÇu ®¹t chuÈn quèc gia møc ®é 2 tõ nay ®Õn hÕt n¨m häc 2014 – 2015

  II. NhiÖm vô cô thÓ.

  1. C«ng t¸c chÝnh trÞ t­ t­ëng.

            - Thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ®¹i héi §¶ng c¸c cÊp,  tæ chøc häc tËp qu¸n triÖt thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi ®¶ng c¸c cÊp. Häc tËp vµ nghiªm tóc thùc hiÖn chØ thÞ 40/CT-TU cña Ban bÝ th­ TW §¶ng vÒ n©ng cao chÊt l­îng nhµ gi¸o.

            - TriÓn khai tæ chøc häc tËp, tu d­ìng rÌn luyÖn chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, phÈm chÊt lèi sèng cña mçi c¸n bé ®¶ng viªn, gi¸o viªn th«ng quan cuéc vËn ®éng “Häc vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”.

            - KÕt hîp cuéc vËn ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­” víi c¸c cuéc vËn ®éng phßng chèng c¸c lo¹i tÖ n¹n x· héi, phßng chèng téi ph¹m. Thùc hiÖn luËt phßng chèng tham nhòng, l·ng phÝ ®èi víi mçi c¸n bé ®¶ng viªn.

            - T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, gióp ®ì ng­êi neo ®¬n tµn tËt, häc sinh cã hoµn c¶ch ®Æc biÖt khã kh¨n. X©y dùng tèt mèi  quan hÖ t×nh lµng nghÜa xãm, x©y dùng tËp thÓ ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao.

            - GÇn gòi quÇn chóng ®Ó n¾m b¾t t©m t­ nguyÖn väng vµ gi¶i quyÕt thÊu t×nh ®¹t lý mäi c«ng viÖc.

  2. C«ng t¸c x©y dùng ®¶ng.

  a) ChØ tiªu.

  - VÒ xÕp lo¹i ®¶ng viªn:

  + PhÊn ®Êu 70% – 80% ®¶ng viªn ®­îc xÕp lo¹i 1 (trong ®ã cã 20% -25% ®¶ng viªn ®­îc xÕp lo¹i xuÊt s¾c).

  + 20% – 30% ®¶ng viªn ®­îc xÕp lo¹i hoµn thµnh nhiÖm vô.

  - Båi d­ìng vµ kÕt n¹p ®¶ng viªn míi: 1 ®ång chÝ.

  - PhÊn ®Êu danh hiÖu chi bé: Chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh tiªu biÓu.

  b) BiÖn ph¸p.

  - Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é héi häp vµ thu nép ®¶ng phÝ theo ®óng quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ ®¶ng.

  - N©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß nhiÖm vô cña ®¶ng cho c¸n bé ®¶ng viªn. Tæ chøc häc tËp qu¸n triÖt c¸c chñ tr­¬ng cña ®¶ng , chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc.

  - T¨ng c­êng vµ ph¸t huy tinh thÇn ®Êu tranh tù phª b×nh vµ phª b×nh cña mçi ®¶ng viªn ®Ó n©ng cao tÝnh chiÕn ®Êu vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c. Tõ ®ã ph©n lo¹i ®óng vÒ xÕp lo¹i ®¶ng viªn theo quy ®Þnh.

  - Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ph¸t hiÖn, båi d­ìng vµ kÕt n¹p ®¶ng viªn míi ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn. Coi träng phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng vµ n¨ng lùc c«ng t¸c, n¨ng lùc chuyªn m«n. Thùc hiÖn viÖc ®Ò nghÞ kÕt n¹p ®¶ng ®¶m b¶o ®óng quy tr×nh vµ thñ tôc hå s¬.

  - X©y dùng chuÈn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ®¶ng viªn néi bé dùa trªn quy ®Þnh ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ®¶ng viªn cña Bé chÝnh trÞ vµ c¸c cÊp uû ®¶ng cÊp trªn.

  3. C«ng t¸c x©y dùng ®éi ngò ®¶ng viªn trong chi bé.

  a) ChØ tiªu.

  - Dù kiÕn nh©n sù cho ban chÊp hµnh chi uû nhiÖm kú 2013 – 2015 cã ®ång chÝ.

  + §ång chÝ NguyÔn Quang Loan

  + §ång chÝ Vò Giang

  + §ång chÝ §µo Xu©n Anh

  + §ång chÝ NguyÔn H¶i YÕn

  - §¨ng ký chiÕn sÜ thi ®ua: 3 ®ång chÝ ( §/c Loan, ®/c Xu©n Anh, ®/c H¶i YÕn)

  - §¨ng ký gi¸o viªn giái cÊp tr­êng: 8/10 ®/c ®¶ng viªn.

  - S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:

  + SKKN bËc 3: 3®/c

  + SKKN bËc 2: 7®/c

  - XÕp lo¹i gi¸o viªn lµ ®¶ng viªn theo Q§ 86/UBND tØnh vµ Q§ 14/BGD&§T vÒ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn THCS

  + Lo¹i xuÊt s¾c: 2 - 3 ®/c 

  + Lo¹i kh¸: 7 – 8 ®/c

  b)BiÖn ph¸p:

  - Chi bé xem néi dung nµy lµ th­íc ®o quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ c«ng t¸c chÝnh trÞ cña chi bé. Th­êng xuyªn ®éng viªn vµ t¹o ra phong trµo häc tËp, båi d­ìng vµ tù båi d­ìng cho mçi c¸n bé ®¶ng viªn, gi¸o viªn.

  - Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ (®ét xuÊt, th­êng xuyªn) ®Ó xÕp lo¹i chuyªn m«n nghiÖp vô theo Q§ 86/UBND tØnh vµ Q§14/BGD&§T vÒ chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn THCS. KÕt hîp nhiÒu h×nh thøc ®¸nh gi¸ ®­îc tËp thÓ chi bé vµ nhµ tr­êng thèng nhÊt nh»m xÕp lo¹i ®óng, chÝnh x¸c, khoa häc, kh¸ch quan. Tõ ®ã n©ng cao søc chiÕn ®Êu cña c¸n bé ®¶ng viªn, gi¸o viªn nh»m ®¹t ®Õn chÊt l­îng ngµy cµng cao trong mäi ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng.

  - Thùc hiÖn tèt QCDC trong ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ®ång thêi thùc hiÖn tèt quy chÕ néi bé nh»m ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña CBGV.

  - Thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ chuyªn m«n trong th¨m líp dù giê, thùc tËp, thao gi¶ng, héi th¶o gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc.

  4. N©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc.

  a) ChØ tiªu chÊt l­îng häc sinh (trong nhiÖm kú 2013 – 2015)

   

   a.1) ChØ tiªu chÊt l­îng häc lùc vµ h¹nh kiÓm.

   

  N¨m häc

  XÕp lo¹i häc lùc

  XÕp lo¹i h¹nh kiÓm

  Giái

  Kh¸

  TB

  YÕu

  Tèt

  Kh¸

  TB

  YÕu

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  2013 – 2014

   

   

  18

   

  52

   

  27

   

  3

   

  55

   

  30

   

  10

   

  5

  2014 – 2015

   

   

  18.5

   

  53

   

  26

   

  2.5

   

  57

   

  32

   

  8

   

  3

   

  a.2) ChØ tiªu chÊt l­îng mòi nhän.

  N¨m häc

  ChÊt l­îng mòi nhän

  HS giái TP

  HS giái TØnh

  XÕp thø

  GVG TP

  GVG TØnh

  2013 - 2014

  36

  01

  8 trở lên

  03

  01

  2014 - 2015

  37

  01

   8 trở lên

  03

  01

   

  b) BiÖn ph¸p.

  - L·nh ®¹o nhµ tr­êng vµ c¸c tæ chøc trong tr­êng th¶o luËn x©y dùng kÕ ho¹ch tõng n¨m häc, ®¨ng ký chÊt l­îng gi¸o dôc vµ c¸c lo¹i danh hiÖu theo kÕ ho¹ch nhiÖm vô tõng n¨m trong nhiÖm kú.

  - Thùc hiÖn c¸c b­íc x©y dùng quy chÕ néi bé võa ®¶m b¶o nguyªn t¾c qu¶n lý nhµ n­íc, quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh thùc tiÔn cña chi bé vµ nhµ tr­êng trong tõng ho¹t ®éng.

  - X©y dùng c¬ chÕ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i cho tõng tæ chøc, lÊy c¬ chÕ ®ã lµm th­íc ®o trong thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng viÖc cña tõng n¨m häc.

  - Dïng kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ®Ó suy t«n danh hiÖu, c©n nh¾c s¾p xÕp bè trÝ c«ng viÖc cho nh÷ng n¨m tiÕp theo.

  - Phèi hîp víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ®Ó thùc hiÖn ®ång bé phÊn ®Êu ®¹t c¸c chØ tiªu ®¨ng ký thi ®ua.

  5. Ho¹t ®éng cña tæ chøc ®oµn thÓ nhµ tr­êng.

  - DuyÖt kÕ ho¹ch, ph­¬ng h­íng nhiÖm vô cho BCH c«ng ®oµn nhiÖm kú 2011 – 2013 vµ ®¹i héi liªn ®éi vµo th¸ng 10 cña mçi n¨m häc. Tham gia l·nh ®¹o ®Þnh h­íng c¬ cÊu nh©n sù ë tõng tæ chøc, kiÖn toµn bé m¸y cho tõng tæ chøc ®i vµo ho¹t ®éng.

  - ChØ ®¹o thêi gian ch­¬ng tr×nh néi dung cho ®¹i héi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, ph©n c«ng chØ ®¹o ®¹i héi, chuÈn bÞ tèt mäi ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c tæ chøc ®¹i héi. §ång thêi theo dâi kiÓm tra, uèn n¾n, ®«n ®èc ®Ó c¸c tæ chøc ho¹t ®éng theo kÕ ho¹ch vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c cña tõng tæ chøc.

  - Thùc hiÖn tèt sù l·nh ®¹o cña chi bé ®¶ng, sù phèi hîp cña c¸c tæ chøc theo ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cho tõng tæ chøc trong c«ng viÖc. §ång thêi ph¸t huy tèt quy chế dân chủ trong nhµ tr­êng gãp phÇn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô tõng n¨m häc.

  - ChØ ®¹o viÖc lËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c tuÇn, th¸ng, häc kú víi c¸c chØ tiªu biÖn ph¸p phï hîp. Phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng ®Ó kh«ng trïng chÐo viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chung cña tõng tæ chøc.

  - ChØ ®¹o c«ng t¸c kiÓm tra hµng tuÇn, th¸ng ®èi víi tõng tæ chøc. Xö lý uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng sai sãt cã thÓ xÈy ra.

  - N©ng cao nhËn thøc ®æi míi trong c¸c tæ chøc nhµ tr­êng. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô, quyÒn lîi cña c¸ nh©n vµ tËp thÓ trªn c¬ së: “D©n chñ ho¸ tr­êng häc – c«ng khai ho¸ qu¶n lý”.

  PhÇn III

  Danh hiÖu phÊn ®Êu.

  §¨ng ký danh hiÖu nhiÖm kú 2013 – 2015 cña chi bé.

  + Tr­êng ®¹t “TËp thÓ lao ®éng tiªn tiÕn cÊp TP”

  + C«ng ®oµn ®¹t “c«ng ®oµn v÷ng m¹nh cÊp TP”

  + Liªn ®éi ®¹t “Liªn ®éi xuÊt s¾c cÊp TP”

  + Chi bé ®¹t “Chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh tiªu biÓu”

  + Gi÷ v÷ng tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia

  Trªn ®©y lµ b¶n b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c ®¶ng nhiÖm kú 2011 – 2013 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô cña chi bé tr­êng THCS §¸p CÇu nhiÖm kú 2013 – 2015. Xin c¶m ¬n!

   

  Chi bé tr­êng THCS §¸p CÇu

  BÝ th­

   

   

               NguyÔn Quang Loan

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  img_2837_500


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Quang Loan @ 08:48 17/05/2015
  Số lượt xem: 484
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến